E-learning buddhist


            เป็นเว็บไซตฺ์เพื่อพัฒนาบทเรียนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  Available courses

  การอ่านและสรุปใจความตำราพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ พุทธปรัชญา กฎแห่งกรรม หลักไตรสิกขา หลักไตรลักษณ์ ปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ  

  ในรายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเสนอความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับภาษาลูเบื้องต้น
  ในรายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเสนอความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับภาษลูเบื้องต้น

  วิชาโหราศาสตร์จะสอนเกี่ยวศาสตร์เเขนงต่างๆ

  ในรายวิชานี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับผญา ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน

  วิชานี้แค่เห็นชื่อก็ขนลุกแล้ว และถ้าได้เรียนก็คงยิ่งขนลุกหนัก เพราะอาจารย์จะพาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับต่างๆ ความเชื่อเหนือธรรมชาติ การออกจากร่าง เวทมนต์ และปรากฎการณ์ต่างๆ

  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  วิชาประว้ติศาสตร์ เเเละวัฒนธรรมนอกตำราเรียนที่ทุกคนควรรู้เเต่ไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้

  ประเพณีความเชื่อไทย  แบบความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาแต่ใน อดีต ลักษณะสำคัญของประเพณี คือ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด หรือการ กระทำที่สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน

  "ประวัติศาสตร์" เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย แต่ความหมายที่สำคัญที่ใช้โดยทั่วไปคือ 1) เหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่พึ่งผ่านมา 2) หมายถึงเรื่องราวของบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่เรารู้หรือเข้าใจ นั่นคือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านพ้นไป

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ

  เรียนถ่ายรูปให้สวยใน 2ชม. รวมพื้นฐานการถ่ายรูปเข้าใจง่าย

  ศาสนากับความเชื่อในสังคมไทย 1

  วิชาดนตรีพื้นฐาน

  ไสยศาสตร์เพื่อการสื่อสารกับภูตผีปีศาจ