โครงการงบประมาณปี 2563

1. โครงการพุทธศาสน์เพื่อชุมชน ดาวโหลด
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดาวโหลด
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา ดาวโหลด
4. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น ดาวโหลด
5. โครงการพุทธศาสน์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวโหลด
6. โครงการฝึกทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ดาวโหลด
7. โครงการประเมินผลงานตลอดทั้งปี ดาวโหลด
8. โครงการตอบปัญหาเพชรพุทธศาสตร์ ดาวโหลด
9. โครงการพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ดาวโหลด