โครงการงบประมาณปี 2563

1. โครงการพุทธศาสน์เพื่อชุมชน ดาวโหลด
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดาวโหลด
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา ดาวโหลด
4. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น ดาวโหลด
5. โครงการพุทธศาสน์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวโหลด
6. โครงการฝึกทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ดาวโหลด
7. โครงการประเมินผลงานตลอดทั้งปี ดาวโหลด
8. โครงการตอบปัญหาเพชรพุทธศาสตร์ ดาวโหลด
9. โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 ดาวโหลด