ทำเนียบผู้มาเยือนปี 2555 – 2562

ทำเนียบผู้มาเยือนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระหว่าง ปี 2555 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติเมธี หงษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์, ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน และดร.ชัยรัตน์ คำลี จากสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้แวะมาเยี่ยมเยียนห้องสาขาวิชา เนื่องในกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมร่วมกันในหลายๆ อย่าง เช่นการผูกเสี่ยว การบายศรีสู่ขวัญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลงานวิชาการและการบริหารหลักสูตรในด้านพระพุทธศาสนาของสองสถาบัน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและความชื่นมื่นตลอดทั้งงาน ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9 กันยายน 2560

 

นายชัยวัฒน์ ยอดขาว ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพิ่มพูล หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองพลวง  ได้แวะมาเยี่ยมเยียนห้องสาขาวิชา โดยมีการประชุมพูดคุยเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 22 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แวะมาเยี่ยมเยียนที่ห้องสาขา และเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของสาขา รวมทั้งการสนทนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 36.03.09 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมอย่างมากมาย ในส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย ทำให้มีผู้เยือนและร่วมกิจกรรมมากมาย ๆ ดังรายนามต่อไปนี้


จากโรงเรียนชุมพวงศึกษา
นางสาวกัลยา คงน้ำ
นางสาวมนัสนันท์ แสนสุข
นางสาวกานต์ธิดา ผุยคำผา
นายกิตติกร ทองสีมะดัน
เด็กหญิงสุชาดา เข็มทอง
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ดิษฐ์อำไพ
เด็กหญิงภาวดี แสงแก้ว
เด็กหญิงมนสิชา ออนา
นายชนะชัย คงดี
และนางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย

จากโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
นางสาวกุลทิพย์ ปุ๊ดพรม
นางสาวอมราพร ตันทิพย์
นายกฤษฏิ์ชพล พรมรักษา
เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี
เด็กหญิงสุวดี จันปิยะ
เด็กชายสาธุ เกรียงอุดม
เด็กหญิงอรจิรา ร่วมชาติ
นางสาวพุธฐิพร ดังใหม่
และนางณัฏฐนันท์ ปัญญาศรี

โรงเรียนบ้านจอหอ
เด็กชายอรรถพร ผลฤทธิ์
เด็กชายศุภกร โชติกลาง
นายยุทธเดช อันทอง
และนายธนากร ปาเส

โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
เด็กหญิงสุพัตรา บุญมานัน
เด็กหญิงชลนิชา ปานสมบูรณ์
และนายนวพล ผลมาตร์

โรงเรียนวัดสุทธจินดา
เด็กชายโพธิ์การณ์ นันทเศรฐ
เด็กหญิงญาณิศา งามเมื่องปัก
เด็กหญิงณัฐริกา เพ็งเรือง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มูลสันเทียะ
เด็กหญิงขนิษฐา มุ่งหามกลาง
เด็กหญิงกุลณัฐ หอสูติสีมา
และนางนวลจันทร์ พิศตะขบ


จากโรงเรียนบุญวัฒนา
นายอภิวัฒน์ ขัตตะรักษา
นางสาวจตุรพร วงศ์กีรติจินดา
นางสาวณัฐวรรณ ถ้ำสุทะ
นาย อิทธิพล ผดุงตาล
และนางอังคณา ออนโคกสูง

จากโรงเรียนขามทะเลอวิทยา
นายธีรศักดิ์ แยกโคกสูง
นายกาญชาย พันแดง
นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์

จากวัดสะแก
สามเณรสหัสวรรษ แสงสารวัตร
สามเณรทักษิณ เข็มมี
สามเณรธนวัฒน์ จัดนอก
สามเณรธนบูรณ์ ชุนสิทธิ์
สามเณรทวีทรัพย์ บุญลา
สามเณรณัฐพงศ์ ผาสุกอนันต์
สามเณรจุมพล แต้วกลาง
สามเณรศิวกร คูณขุนทด
สามเณรนันทวุฒิ ระยะ
สามเณรศิริวัฒน์ ศรีวงษ์
สามเณรชิตพล รุ่งเจษฎาวณิช
สามเณรคมเพชร วรรณกิจ
และพระมหาเมธี อริยรํสี

จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวภูมิใจ ช่วยเพ็ญ
นางสาววันนิสา เปลี่ยนสำโรง
เด็กชายภานุวัฒน์ จุลจังหรีด
เด็กชายธนโชติ ขุนงิ้ว
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สร้อยสิงห์
เด็กชายภัทรวุฒิ สร้อยเสน
นางศิวากร เปลี่ยนกระโทก
นางสาวดวงใจ เยื่องกลาง
และนายทำนุ พ่วงภู่


จากโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
นางสาวสมฤทัย วัฒนโสภา
นางสาวเรืองลดา ปุ่มมะดัน
เด็กหญิงพีรียา หว่ากลาง
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีมันตะ
และนางจีรนันท์ บุญประจำ

จากโรงเรียนลำปลายมาศ
นางสาวธัญญาดา เทียมวงศ์
นางสาวศิระดา พุทไธสง
นายประชา บุราสิทธิ์
นางสาวกรรณิกา คงทรัพย์
เด็กชายอรรถพร ผลฤทธิ์
เด็กชายศุภกร โชติกลาง
เด็กหญิงกาญจนา แสงเกตุ
เด็กชายพงศกร วิเศษนคร
นายณัฐกุล ชอบใจ
และนางสาวลัคณา ทองศรี

จากโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
นางสาวนริศรา แก่นชัย
นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน
และนางสาวธัญพร พานใหม่

โรงเรียนเมืองยางศึกษา
เด็กหญิงเกวลิน เสาร์ทอง
เด็กหญิงจิรภิญญา ชัยมะณีย์
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ต้อไธสง
เด็กหญิงสุรัสวดี ท่อมกระโทก
นางสาวธีริศรา สืบสำราญ
นางสาวกรรณิการ์ บุญใหญ่
นางสาววันสิริ ชัยมีแรง
นางสาววรรณวิษา นามขันธ์
นายโกเสตร ปัตเตย์
นางกาญจนา ปัตเตย์
นายอิสรภาพ ประสมพล
และนางสาวจริยา พันธ์ไธสง