มคอ 3-5 เทอม 2-2558

mko3mko5

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
2 220134 : พุทธภาวนา1 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
4 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
5 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
6 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
7 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
9 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
10 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
11 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
12 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
13 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
14 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
15 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
16 220335 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
17 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/58