มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2558

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
2 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
5 220334 : พุทธธรรม 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
6 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
7 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
9 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
10 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
11 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
12 220423 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
13 220341 : ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
14 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
15 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
16 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 1/58

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
2 220134 : พุทธภาวนา1 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
4 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
5 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
6 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
7 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
9 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
10 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
11 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
12 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
13 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
14 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
15 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
16 220335 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
17 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/58