มคอ 3-5 เทอม 1-2558

mko3mko5

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
2 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
5 220334 : พุทธธรรม 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
6 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
7 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
9 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
10 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
11 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
12 220423 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
13 220341 : ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
14 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
15 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
16 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 1/58