ทำเนียบผู้ได้ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทำเนียบนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 20 เมษายน 2559 ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. นายธนกร ปาเส นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2559 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายคณาธิป นาดี นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายชนะชัย คงดี นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2560  ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
3. นายอลงกรณ เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ทุนบาลีศึกษา (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2560 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 6 ทุน ได้แก่
1. นายจักรพงษ์ แซ่แต้ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
3. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
4. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
5. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทุนการศึกษางานวันเกิด พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม “หลวงพ่อทอง” วัดบ้านไร่ ปี 2561 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2561  ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2561 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2562  ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนต่อเนื่องปีละ 60,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 10 สิงหาคม 2562  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2562 ทุนละ 3,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2563 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นายอานุภาพ โปรยโคกสูง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 12 กันยายน 2563 ทุนจาก ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย จังหวัดนครราชสีมา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 8 ทุน ได้แก่
1. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายวัชรพงษ์ ทองทา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
3. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวสุกัญญา ไชยะ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
5. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
6. นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
7. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
8. นายปุญณรัตน์ โตกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้รับทุนกองทุนขุนสิทธิสูงเนิน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1. นายนายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายอนุวัฒน์ สักบุตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
5. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกนิษฐา แก่นลา  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่ 18 มกราคม 2565  ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนต่อเนื่องปีละ 52,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5