ประวัติการได้ทุนการศึกษา

590420 ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. นายธนกร ปาเส นักศึกษาชั้นปีที่ 1

590908ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ ชั้นปีที่ 4
2. นายคณาธิป นาดี ชั้นปีที่ 3
3. นายชนะชัย คงดี ชั้นปีที่ 2
4. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ชั้นปีที่ 2

600914 ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ ชั้นปีที่ 2
2. นายปริญญา ปิณะโต ชั้นปีที่ 2
3. นายอลงกรณ เลิศประสิทธิ์ ชั้นปีที่ 2

601011 ทุนบาลีศึกษา (วันบูรพาจารย์) ประจำปี 2560 ทุนละ 2,000 บาท ได้แก่
1. นายจักรพงษ์ แซ่แต้ ชั้นปีที่ 4
2. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ ชั้นปีที่ 4
3. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย ชั้นปีที่ 4
4. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย ชั้นปีที่ 4
5. นายเอกพล สมการ ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน ชั้นปีที่ 1

610903 ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวศศิธร จรสายออ ชั้นปีที่ 2

610811 ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ทุนละ 6,500 บาท ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

610831 ทุนการศึกษางานวันเกิด พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม “หลวงพ่อทอง” ปี 2561 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2

611011 ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) ประจำปี 2561 ทุนละ 3,000 บาท ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ ชั้นปีที่ 4

620115 ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 60,000 บาท ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร ชั้นปีที่ 2

620801 ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ ชั้นปีที่ 4

620810 ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ทุนละ 6,500 บาท ได้แก่
1. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก
2. นางสาวศศิธร จรสายออ
3. นายปริญญา ปิณะโต

621011 ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) ประจำปี 2562 ทุนละ 3,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3

630812 ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ทุนละ 6,500 บาท ได้แก่
1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง
3. นายปภาวิน ปิยารัมย์

620903 ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา  ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ ชั้นปีที่ 5
3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก  ชั้นปีที่ 3
4. นายอานุภาพ โปรยโคกสูง ชั้นปีที่ 1
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง  ชั้นปีที่ 1