ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ทำเนียบข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ ธุรกิจ งานส่วนตัว แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อจัดทำทำเนียบได้ที่อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ โทร 0896299652, https://www.facebook.com/manit.akkhachat, Line : manit9652

610401 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน ได้สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตระเวนชายแดน คือ นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ โดยจะต้องเรียนในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ก่อนที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจต่อไป

611001 ศิษย์เก่า จำนวน 3 คน ซึ่งเป็น 3 คนแรกของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกอบไปด้วย
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

611101 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านหนองคู อ.เขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

620104 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 4 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.สระบุรี จำนวน 1 คน คือ นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต บรรจุ ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

620501 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 5 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.นครราชสีมา จำนวน 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

620516 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 3 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ปทุมธานี จำนวน 1 คน คือ นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

620522 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 5 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 คน คือ นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย บรรจุ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

620801 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน คือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ บรรจุ ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว ต.ทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร  สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

621001 มีศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกอบไปด้วย
1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียน………… สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียน……… สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1