ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

ทำเนียบข้อมูลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตั้งแต่เปิดหลักสูตรปี 2555 – ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2561 ศิษย์เก่า จำนวน 3 คน ซึ่งเป็น 3 คนแรกของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกอบไปด้วย


1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2561 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 4 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.สระบุรี จำนวน 1 คน คือ นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต บรรจุ ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 5 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.นครราชสีมา จำนวน 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 3 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ปทุมธานี จำนวน 1 คน คือ นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 5 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 คน คือ นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย บรรจุ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน คือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ บรรจุ ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน ได้สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตระเวนชายแดน คือ นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ โดยมีการเรียนในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศเป็นสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ เรือโป๊ะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และปัจจุบันได้เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ปี พ.ศ. 2562 ศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ประกอบไปด้วย
1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1
2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 10 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.สระบุรี จำนวน 1 คน คือ นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก บรรจุ ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2562 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  และลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เนื่องจากสอบติดครูผู้ช่วย

ปี พ.ศ. 2562 มีการเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งที่ 6 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.นครราชสีมา จำนวน 2 คน คือ นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา  บรรจุ ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1 และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ.2562  มีการเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งที่ 11 ปี ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 คน คือ โดยนางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ ได้บรรจุ ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ.2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คือนายเอกพล สมการ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง  บ้านคงถาวร ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปัจจุบัน เป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ.2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คือ นายสหรัฐ วรรนิวาส บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ไปรษณีย์รับฝาก (ปณฝ.) สามแยก ซอยรามไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.2563 ศิษยเก่ารุ่นที่ 1 นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) 59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน เป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ.2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 ในวันที่  1 ธันวาคม 2563 คือนางสาวจริยา พันธ์ไธสง บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปัจจุบัน เป็นครู คศ.1

ปี พ.ศ. 2564 นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากสอบได้ครูผู้ช่วย

ปี พ.ศ.2564 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คือนางสาวอรัญญา ขาวพา  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คือนางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คือนายปริญญา ปิณะโต บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คือนางสาวนฤมล สิทธิผล บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในวันที่ 7 เมษายน 2565 คือนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในวันที่ 28 เมษายน 2565 คือ นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คือนางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปี พ.ศ.2565 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ไปได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คือนายชนะชัย คงดี บรรจุเป็นข้าราชการครู  ณ โรงเรียนเมืองคง ตำบลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ปี พ.ศ.2565 นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ปี พ.ศ.2565 นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ปี พ.ศ.2565 นางสาวสุนิสา บุญทัย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ปี พ.ศ.2565 นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.นครนายก ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ปี พ.ศ. 2565 นางสาวกชกรณ์ โกยชัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 1 ได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี พ.ศ.2565 นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


ปี พ.ศ. 2565 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ คือ นายจักรพงษ์ แซ่แต้ โดยมีการเรียนในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรีนายจักรพงษ์ แซ่แต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (ผช.พงส.) ณ สภ.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2565 นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ปี พ.ศ.2565 นางสาวยุวลี หมั่นการ  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ปี พ.ศ.2565 นายธนากร ปาเส ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์