คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2563

คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 – 9 กรกฎาคม 2564

1. นายอภิสิทธิ์ โสดานา
ประธานนักศึกษา
2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง
รองประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง
รองประธานฝ่ายวิชาการ
4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก
รองประธานฝ่ายส่งเสริมและบริการ
5. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง
รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายพงศธร จามพฤกษ์
ฝ่ายกีฬา
7. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นางสาววนัสนันท์ พรรณขาม
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
9. นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น
ฝ่ายสถานที่
10. นางสาวสุรีรัตน์ พรมมิธิกุล
ฝ่ายงบประมาณ
11. นางสาวณัฐชยา ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาล
12. นางสาวสุกัญญา ไชยะ
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
13. นางสาวชญานิช วงหนองแล้ง
เลขานุการ
14. นางสาวภาวดี บุญฮวด
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
15. นางสาวพนิดา  แพนไชยสงค์
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
16. นายนัฐกานต์ แจ้งไพร
ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
17. นายปภาวิน ปริยารัมย์
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
18. นางสาวจิรามณี หวังฟังกลาง
ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
19. นายณัฐพงษ์ พิมพ์พาชาติ
ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
20. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
21. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
22. นางสาวกนิษฐา แก่นลา
ผู้ช่วยฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
23. นายอนุวัตน์ สักบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

Download (PDF, Unknown)