ศิษย์เก่า รุ่น 3

ทำเนียบศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3
สำเร็จการศึกษาวันที่ 29 มีนาคม 2562