พุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220443

แผนบริหารประจำวิชา

 

รหัสวิชา      ๒๒๐๔๔๓

รายวิชา      พุทธรัฐศาสตร์                                                  ๓(๓-๐-๖)

                  (Buddhist Politics)

เวลาเรียน    ๔๘  ชั่วโมง

 

คำอธิบายรายวิชา   

               การเมืองการปกครอง   รูปแบบการปกครอง  หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล  แนวนโยบาย  ความหมายของรัฐ  ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ

 วัตถุประสงค์รายวิชา

        เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของพระพุทธศาสนา
  • มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของรัฐศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการปกครองในสมัยพุทธกาล
  • มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการกำเนิดรัฐ
  • มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของรัฐ
  • มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของรัฐ
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง หลักการบริหารและหลักธรรมมาภิบาล
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธ
  • วิเคราะห์ความหมายของพุทธรัฐศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการปกครอง โดยนำมาประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารและแนวนโยบายประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบันตามหลักธรรมมาภิบาล

 เนื้อหา

บทที่ ๑ กำเนิดพระพุทธศาสนา ๖ ชั่วโมง
บทนำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
สรุป
บทที่ ๒ ลักษณะทั่วไปของรัฐศาสตร์ ๖ ชั่วโมง
  ความหมายของรัฐศาสตร์
ความหมายและความสำคัญของการเมือง
สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น
สรุป
บทที่ ๓ แนวคิดการปกครองในสมัยพุทธกาล ๖ ชั่วโมง
รูปแบบการปกครองสมัยพุทธกาล
หลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวกับการปกครอง
คุณธรรมสำคัญกับการปกครอง
อธิปไตย ๓ กับการปกครอง
สรุป
บทที่ ๔ กำเนิดรัฐ ๖ ชั่วโมง
  ความหมายของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
ทฤษฎีเทวสิทธิ์
ทฤษฎีสัญญาประชาคม
ทฤษฏีวิวัฒนาการ
ทฤษฏีธรรมชาติ
ทฤษฏีพลกำลัง
สรุป
บทที่ ๕ องค์ประกอบของรัฐ ๖ ชั่วโมง
รัฐและองค์ประกอบของรัฐ
ลักษณะของรัฐ
หน้าที่ของรัฐ
รัฐตามแนวพุทธศาสนา
สรุป
บทที่ ๖ รูปแบบของรัฐ ๖ ชั่วโมง
  รูปแบบการปกครองแบบต่าง ๆ ในอดีต
รูปแบบการปกครองในปัจจุบัน
รูปแบบการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์
สรุป
บทที่ ๗ หลักการปกครอง หลักการบริหารและหลักธรรมมาภิบาล ๖ ชั่วโมง
  พระสูตรที่เกี่ยวกับหลักการปกครอง
พระสูตรที่เกี่ยวกับกับหลักการบริหาร
พระสูตรที่เกี่ยวกับกับหลักธรรมมาภิบาล
การนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปกครองและการบริหาร
สรุป
บทที่ ๘ ประชาธิปไตยแนวพุทธ ๖ ชั่วโมง
  ความหมายของประชาธิปไตย
หลักการของประชาธิปไตย
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา
สรุป

 

วิธีสอนและกิจกรรม

             ๑.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาพุทธรัฐศาสตร์

             ๒.  อภิปรายถึงคุณค่าของหลักธรรมซึ่งปรากฏในพุทธรัฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับบทเรียน

             ๓.  วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ

             ๔.  ศึกษาสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ http://www.lmsonline2.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=32

สื่อการเรียนการสอน

             ๑.  เอกสารประกอบการสอนวิชา พุทธรัฐศาสตร์

             ๒.  โปรแกรมนำเสนอวิชา พุทธรัฐศาสตร์

             ๓.  วีดิทัศน์

             ๔.  สารสนเทศจากการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การวัดผลและประเมินผล

             การวัดผล

             ๑.  คะแนนระหว่างภาค                          ๗๐     คะแนน

                –  คะแนนกิจกรรมภายในชั้น                  ๑๐     คะแนน

                –  คะแนนงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม     ๓๐     คะแนน

                –  คะแนนการสอบกลางภาค                  ๓๐     คะแนน

             ๒.  คะแนนสอบปลายภาค                        ๓๐     คะแนน

             การประเมินผล

                คะแนนระหว่าง        ๘๐ – ๑๐๐            ได้ระดับ  A

                คะแนนระหว่าง        ๗๕ – ๗๙              ได้ระดับ  B+

                คะแนนระหว่าง        ๗๐ – ๗๔              ได้ระดับ  B

                คะแนนระหว่าง        ๖๕ – ๖๙              ได้ระดับ  C+

                คะแนนระหว่าง        ๖๐ – ๖๔              ได้ระดับ  C

                 คะแนนระหว่าง        ๕๕ – ๕๙              ได้ระดับ  D+

                คะแนนระหว่าง        ๕๐ – ๕๔              ได้ระดับ  D

                คะแนนระหว่าง        ๐ –  ๔๙               ได้ระดับ  F

อ่านเอกสารประกอบการสอนคลิ๊กที่นี้