พุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220443

รหัสวิชา ๒๒๐๔๔๓

รายวิชา พุทธรัฐศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)

(Buddhist Politics)

เวลาเรียน ๔๘ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล แนวนโยบาย ความหมายของรัฐ ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ