มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2562

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220101-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220102-62 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220103-62 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 220104-62 : พุทธศาสนามหายาน 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5 220020-62 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6 220231-60 ชาดกศึกษา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220234-60 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220342 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220344 : 60 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 101201 : 60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14 101303 : 60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220236 : 60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์  1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 101411 : 55 ทักษะวิชาชีพครู 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
18  220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
19 220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
20 220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
21 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 1/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ที่

รายวิชา

ภาคเรียนที่

มคอ. 3

มคอ. 5

หลักสูตร/กลุ่มวิชา

1

220105-62 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

2

220106-62 : พุทธศาสนพิธี

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

3

220107-62 : ธรรมะภาคปฏิบัติ

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

4

220108-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

5

220109-62 : ชาดกศึกษา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

6

220110-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

7

101202-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

8

101304-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

9

220241-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

10

220314-60 : ศาสนศึกษา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

11

220332-60 : พระไตรปิฎกศึกษา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

12

220334-60 : หลักพุทธธรรม

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

13

220336-60 : พุทธศิลปะและโบราณคดี

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

14

220423-60 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

15

 220421-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

16

220233-55 : พุทธศาสนามหายาน

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

17

220448-55 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

18

101412-55 : ทักษะวิชาชีพครู 2

2/62

FullText

FullText

ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

19

002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต

2/62

FullText

FullText

ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป