มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2562

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220101-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220102-62 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220103-62 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 220104-62 : พุทธศาสนามหายาน 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5 220020-62 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6 220231-60 ชาดกศึกษา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220234-60 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220342 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220344 : 60 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14  220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 1/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220133 : 60 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220135 : 60 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220136 : 60 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220241 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220332 : 60 พระไตรปิฎกศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220336 : 60 พุทธศิลปะและโบราณคดี 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220342 : 55 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220447 : 55 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220448 : 55 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220131 : 60 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220211 : 60 ปรัชญาทั่วไป 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220235 : 60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 2/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป