วิถีแห่งชีวิต รหัส 002001

วิชา วิถีแห่งชีวิต รหัส 002001

คำอธิบายรายวิชา

        ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การดำรงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ  การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และมาตรฐานทางจริยธรรม