ภาพกิจกรรมปี 2562

620203 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

620213 นำเสนอร่างหลักสูตร ค.บ. 4 ปี

620218 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 1

620219 เวียนเทียนวันมาฆบูชา

620220 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 2

620221 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 3

620222 แนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรครู 4 ปี อิงสมรรถนะ

620322 งานบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

620323 งานบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

620330 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาในกลุ่มอาเซียน

620405-07 ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน 

620405-07 ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน 

620418 สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธศาสนสิกขมงคล

620419 สอบสัมภาษณ์ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

620529 รับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

620604 อบรมผู้สูงอายุ อบต.หนองจะบก

620606 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

620610 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

620617 บริการวิชาการ อบต.หนองจะบก ณ อำเภอวังน้ำเขียว

620619 รับน้องสร้างสรรค์ 

620620-21 ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง

620719 ตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561