เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะมนุษย์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ลำดับที่ หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
ชั้น 2
1 ธุรการ 3620  
2 หัวหน้าสำนักงาน 3621  
3 วิชาการ 3622  
4 พัสดุ 3623  
5 ห้องคณบดี 3624  
6 ห้องรองคณบดี 3628  
ชั้น 3
    7 รัฐประศาสนศาสตร์ 3631  
8 นิติศาสตร์ 3632  
ชั้น 4
9 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3641  
ชั้น 5
10 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 3651  
11 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3652  
12 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3653  
ชั้น 6
13 สังคมศึกษา 3661  
14 พุทธศาสนศึกษา 3662  
15 การพัฒนาสังคม 3663  
16 ภาษาไทย 3664  
ชั้น 7
17 สารสนเทศศาสตร์ 3672  
18 ภาษาจีน 3673  
19 ภาษาฝรั่งเศส 3674  
20 ภาษาญี่ปุ่น    
อาคาร 26
21 ทัศนศิลป์ 2630  
22 ศิลปศึกษา 2640, 2650  
อาคาร 5
23 ดนตรี    
24 นาฏศิลป์