การใช้เหตุผลในสังคม รหัสวิชา 061210

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การนำเหตุผลไปใช้  ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ กับวิชาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for analyzing truth systemically, critically, creatively, and applying to professions and living with values.