โครงการงบประมาณปี 2562

1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น ดาวโหลด
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ดาวโหลด
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา ดาวโหลด
4. โครงการการจัดทำโครงการและสรุปโครงการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ดาวโหลด
5. โครงการสอบมาตรฐานทางภาษา ดาวโหลด
6. โครงการฝึกทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ดาวโหลด
7. โครงการประเมินผลงานตลอดทั้งปี ดาวโหลด
8. โครงการพุทธศาสน์เพื่อชุมชน ดาวโหลด
9. โครงการพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ดาวโหลด