ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  

      ปรัชญา
ปรัชญาและศาสนาเป็นรากเง้าคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Philosophy and Religion is the root of  the  worthy  human – being)
   วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นหน่วยงานวิชาการด้านปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา  ที่มุ่งจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถใน วิชาชีพ  และบำเพ็ญตนเพื่อสังคม
      พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา
3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ
      วัตถุประสงค์ 
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
2. วิจัยองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนำความรู้จากหลักปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3. ให้บริการทางวิชาการด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แก่ชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมพุทธศาสนา