สกอ.รับทราบหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

1800199_591467794281555_210394966_n
1454908_591467797614888_1638469959_n