พุทธศาสนศึกษาเพื่อชุมชน

พุทธศาสนศึกษาเพื่อชุมชน
เป็นการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

โรงเรียนบ้านยอกขาม คลิ๊กที่นี้
สมาคมชาวกูยแห่งประเทศไทย คลิ๊กที่นี้
วัดอิสาน คลิ๊กที่นี้
วัดนาครินทร์ คลิ๊กที่นี้
โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย คลิ๊กที่นี้

โดนแฮก!!! เฟส เปลี่ยนเมล เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนรหัสเฟซบุ๊ก

แก้เองได้ โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ