เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
มทส 
จุฬาฯ 
มจร
มมร
ธรรมศาสตร์
มหิดล
มข
มน
มช
มอ
มทส
เกษตรศาสตร์
ศิลปากร
ม.บูรพา

วัด
วัดคลองตาลอง
วัดสนามใน
วัดป่าสุคะโต
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระไพศาล วิสาโล
วัดนาครินทร์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์

ภาษา
บาลีศึกษา 
ระบบค้นศัพท์บาลี
ไทย-สันสคริปท์
บาลีคลีนิค
ห้องเรียนบาลี
ภาษาสันสกฤตง่ายนิดเดียว
The Sanskrit Grammarian
Sanskrit Tools
kosha sanskrit today

โรงเรียน
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
โรงเรียนบ้านปอพราน 
โรงเรียนชมุชนดอนไพล
โรงเรียนบ้านโกรกลึก 
โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย
ศน. สุวิทย์ บั้งเงิน

การศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
alittlebuddha

หน้าเพจที่น่าสนใจ
นิรุตฺติวาที
บาลีภาษาน่ารู้
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย-สันสคริปท์
บาลี สันสกฤต ฮินดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา
สื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ด้านพุทธศาสนาและทั่วไป
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาจุฬา
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ
โจโฉ เสียงธรรม