มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2561

mko3mko5
มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220134-60 : พุทธภาวนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 101201-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5   220231-60 ชาดกศึกษา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6  220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220236-60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220445 : 55 พุทธรัฐศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220316 : 55 เทววิทยาเบื้องต้น 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14  220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220442 : 55 พุทธศึกษาศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 1/61 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220133 : 60 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220135 : 60 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220136 : 60 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220241 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220332 : 60 พระไตรปิฎกศึกษา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220336 : 60 พุทธศิลปะและโบราณคดี 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220342 : 55 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 101202-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220447 : 55 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220448 : 55 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220211 : 60 ปรัชญาทั่วไป 2/61 FullText FullText วิชาเลือกเสรี
13 220235 : 60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/61 FullText FullText วิชาเลือกเสรี
14 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 2/61 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบ มคอ .3 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี้คลิ๊ก

ตรวจสอบ มคอ .5 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี้คลิ๊ก