มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2561

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220134-60 : พุทธภาวนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 101201-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5   220231-60 ชาดกศึกษา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6  220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220236-60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14  220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/61 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220135-60 : พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220136-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/6 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป