โครงการงบประมาณปี 2561

1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น  ดาวโหลด
2. โครงการเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ดาวโหลด
3. โครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ดาวโหลด
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดาวโหลด
5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา ดาวโหลด
6. โครงการการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ดาวโหลด
7. โครงการนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา ดาวโหลด
8. โครงการพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา ดาวโหลด
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านภาษาฮินดีและพุทธศาสนา ดาวโหลด
10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดาวโหลด
11. โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560 ดาวโหลด
12. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ดาวโหลด
13. โครงการการแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6) ดาวโหลด
14. โครงการเสริมศักยภาพการแข่งขันบัณฑิต ดาวโหลด
15. โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดาวโหลด