มคอ 3-5 เทอม 2-2557

mko3mko5

 

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 1 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
2 220231 : พุทธภาวนา 2 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 2/57 FullText  FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
5 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/57 FullText Fulltext ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
6 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
7 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
8 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/57 FullText FullText .บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
9 220443 : พุทธเศรษฐาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
10 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
11 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
12 220448 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57