มคอ 3 -5 ปีการศึกษา 2557

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
2 220334 : หลักพุทธธรรม 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
3 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
5 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
6 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/57 FullText < ไม่มี > ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
7 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
8 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
9 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
10 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 1 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
2 220231 : พุทธภาวนา 2 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 2/57 FullText  FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
5 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/57 FullText Fulltext ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
6 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
7 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
8 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/57 FullText FullText .บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
9 220443 : พุทธเศรษฐาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
10 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
11 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
12 220448 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57