มคอ 3 -5 เทอม 1-2557

mko3mko5

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
2 220334 : หลักพุทธธรรม 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
3 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
5 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
6 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/57 FullText < ไม่มี > ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
7 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
8 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
9 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
10 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57