ประวัติ

ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1. ยุควิทยาลัยครู(2502 –2535)

เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มีการจัดหน่วยงานวิชาการเป็นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร์  2. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป็นหมวดวิชาวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย่างไรในวิทยาลัยครู นครราชสีมา จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม่   ได้ยกระดับหมวดวิชาจัดตั้งเป็นภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา  มีห้องสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ ชั้น 1  อาคาร 2 มีอาจารย์  2 ท่านคือ
1. อาจารย์บุญเลี้ยง  พุทธจันทร์  (25??– 2543 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริณี  พันธ์ดี (25?? – 2545 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 28 มีนาคม 2559
หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูปี 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ   “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อวิชา)”  เช่น ปรัชญา 101 ปรัชญาเบื้องต้น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝึกหัดครู, 2524)
ตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู่ในกลุ่มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 267 เช่น 2671101 ปรัชญาเบื้องต้น, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝึกหัดครู, 2531)

2. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547)

   ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต้องมีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการใหม่  ให้ยุบภาควิชาทั้งหมดแล้วจัดบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาตามการเปิดวิชา เอก  ส่วนภาควิชาที่ไม่ได้เปิดวิชาเอกแต่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “กลุ่มวิชา” ปี 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน่วยงานในอาคาร 2 เดิมจึงย้ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคารอื่น ๆ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 อาคาร 14 ห้อง 14.21 ในปี 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได้ใช้หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 2536  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ  4 รายวิชา  ในหมวดวิชาพื้นฐาน  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 151 และ 152  เช่น 1510101  ปรัชญาเบื้องต้น, 1520201 พุทธศาสน์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2536)
หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ  2542  ได้กำหนดให้กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” ซึ่งวิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชานั้น  คือ 1500104 ความจริงของชีวิต (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2544)ในปี 2545  และย้ายสำนักงานขึ้นไปชั้น 3 ห้อง 14.31  เพราะห้อง 14.21 เดิมคับแคบและกับมีอาจารย์มากขึ้น  ในระยะนี้ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารย์เพิ่มขึ้นมากตามภาระงานการเรียนการสอนของสถาบัน  คือ
1. อาจารย์นิวัติ  ทองวล (2535 – ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ (2540 -2561) เสียชีวิตแล้ว 3 มกราคม 2561
3. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ (2543 – ปัจจุบัน)
4. อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล (2544 – ปัจจุบัน)
5. อาจารย์วาสนา วงษ์ยิ้มย่อง(2545 – 2550 ย้ายไปสังกัดโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา)
6. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี (2545 – ปัจจุบัน)

3. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(2547 – ปัจจุบัน)

        ในปี 2547 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช้ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ 150201 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555)
ปี 2552 ได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  คือ  อาจารย์โยธิน  มาหา (2552 – ปัจจุบัน) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก  เห็นว่าเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) ใด้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  เป็นผู้จัดทำข้อมูลและทำร่างหลักสูตร
                             วันที่  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต(ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วยเหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก  มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 88 คน  “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือว่าได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่  วันที่  23 มีนาคม  2555 ปี 2555 ได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  คือ อาจาย์บัญญัติ อนนท์จารย์ ปี 2556 ต่อมาอาคาร 14 ได้รับอนุมัติให้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่  ห้องสำนักงานโปรแกรมฯ จึงย้ายไปที่ อาคาร 5  ชั้น 4 ห้อง 5.46  เมือวันที่ 15 มีนาคม 2556  ต่อมาปี 2556 ทางโปรแกรมวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และปี 2557 ทางโปรแกรมวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เมื่ออาคาร 36 ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจึงย้ายห้องสำนักงานไปยัง อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 พร้อมทั้งใช้อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.04 เป็นห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนด้วยจำนวน 1 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชา โดยเปลี่ยนระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารงานแบบสาขาวิชา โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพศึกษา ในส่วนคณาจารย์ของสาขาวิชา ปี 2560 นั้น มีผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำหรับนักศึกษานั้นในรุ่นที่ 1 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 67 คน จากนักศึกษาเข้ามาทั้งหมด 88 คน  ซึ่งในจำนวน 67 คนนี้มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่ 2 คนคือ 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย เกรดเฉลี่ย 3.68  และ 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง เกรดเฉลี่ย 3.64 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 38 คน จากที่เข้ามาครั้งแรก 45 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม เกรดเฉลี่ย 3.84 2.นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.81  3.นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.75 4.นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ เกรดเฉลี่ย 3.72 5. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก เกรดเฉลี่ย 3.72 และ 6.นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63 ซึ่งรุ่นนี้หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีศิษย์เก่า จำนวน 3 คนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก)
บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งถือว่าเป็น 3 คนแรกที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ของสาขาวิชา นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีศิษย์เก่าอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 คือ นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก)
จากนั้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ศิษย์เก่าอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 4 กศจ.สระบุรี บรรจุ ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ในปี 2562 มีคณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และในเวลาใกล้กันคือ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2561 คือ กศจ. ปทุมธานี บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ.สมุทรปราการ  บรรจุ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นที่ 3 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 24 คน จากที่เข้ามาครั้งแรก 32 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล เกรดเฉลี่ย 3.86 2. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.81 3. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.70 และ 4. นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ เกรดเฉลี่ย 3.66 นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.59 2. นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.56 3. นายสุเมธ เงินงอกงาม เกรดเฉลี่ย 3.48 4. นางสาวปวีณา ดีสภา เกรดเฉลี่ย 3.45 5.จ่าสิบเอกฤกษ์ดี แก้วน้อย เกรดเฉลี่ย 3.45  และ 6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ เกรดเฉลี่ย 3.38 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ไปรายงานตัวเพื่อเตรียมบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561 ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยบรรจุทำงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ในเดือนตุลาคม 2562 มีศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ในวันที่  4 ตุลาคม 2562 ประกอบไปด้วย
1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ  บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
จากนั้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 10 กศจ.สระบุรี บรรจุ ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ในเดือนธันวาคม 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
ในเดือนธันวาคม 2562 นางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 2 คน คือ นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษาและนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา โดยนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา  ได้บรรจุ ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ได้บรรจุ ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 1 คน คือ นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ.ปราจีนบุรี โดยนางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ ได้บรรจุ ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)