ประวัติ

ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 1. ยุควิทยาลัยครู (2502 –2535)

เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มีการจัดหน่วยงานวิชาการเป็นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร์  2. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป็นหมวดวิชาวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย่างไรในวิทยาลัยครู นครราชสีมา จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม่   ได้ยกระดับหมวดวิชาจัดตั้งเป็นภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา มีห้องสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ ชั้น 1  อาคาร 2 มีอาจารย์  2 ท่านคือ

 1. อาจารย์บุญเลี้ยง พุทธจันทร์ (2519– 2543 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 31 กรกฎาคม 2548
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริณี พันธ์ดี (10 มีนาคม 2518 – 2545 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 28 มีนาคม 2559

หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูปี 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ  “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อวิชา)”  เช่น ปรัชญา 101 ปรัชญาเบื้องต้น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝึกหัดครู, 2524) ตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู่ในกลุ่มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 267 เช่น 2671101 ปรัชญาเบื้องต้น, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝึกหัดครู, 2531)

 1. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547)

ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต้องมีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการใหม่  ให้ยุบภาควิชาทั้งหมดแล้วจัดบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาตามการเปิดวิชา เอก  ส่วนภาควิชาที่ไม่ได้เปิดวิชาเอกแต่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “กลุ่มวิชา” ปี 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน่วยงานในอาคาร 2 เดิมจึงย้ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคารอื่น ๆ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 อาคาร 14 ห้อง 14.21 ในปี 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได้ใช้หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 2536  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ  4 รายวิชา ในหมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 151 และ 152  เช่น 1510101  ปรัชญาเบื้องต้น, 1520201 พุทธศาสน์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2536)

หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 2542  ได้กำหนดให้กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” ซึ่งวิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชานั้น  คือ 1500104 ความจริงของชีวิต (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2544) ในปี 2545  และย้ายสำนักงานขึ้นไปชั้น 3 ห้อง 14.31  เพราะห้อง 14.21 เดิมคับแคบและกับมีอาจารย์มากขึ้น  ในระยะนี้ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารย์เพิ่มขึ้นมากตามภาระงานการเรียนการสอนของสถาบัน  คือ
1. อาจารย์นิวัติ ทองวล (2 พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ (4 สิงหาคม 2540 – 2561) เสียชีวิตแล้ว 3 มกราคม 2561
3. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ( 4 มิถุนายน 2543 – ปัจจุบัน)
4. อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล (4 มิถุนายน 2544 – ปัจจุบัน)
5. อาจารย์วาสนา วงษ์ยิ้มย่อง (5 มิถุนายน 2545 – 2550 ย้ายไปสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา)
6. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี (5 มิถุนายน 2545 – ปัจจุบัน)

 1. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2547 – ปัจจุบัน)

ในปี 2547 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช้ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ 150201 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555)  ปี 2552 ได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจารย์โยธิน มาหา (วันที่ 1 มิถุนายน 2552) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา โดยได้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้จัดทำข้อมูลและร่างหลักสูตร

ประวัติสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

การก่อตั้ง

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วยเหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 90 คน “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือว่าได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่  วันที่  23 มีนาคม  2555 ต่อมาอาคาร 14 ได้รับอนุมัติให้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่ ห้องสำนักงานโปรแกรมฯ จึงย้ายไปที่ อาคาร 5  ชั้น 4 ห้อง 5.46 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 และใช้ห้อง 5.04.46 เป็นห้องสำนักงานในระหว่างปี 2556 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 หลังจากอาคาร 36 ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจึงย้ายห้องสำนักงานไปยัง อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 พร้อมทั้งใช้อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.04 เป็นห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนด้วยจำนวน 1 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชา โดยเปลี่ยนระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารงานแบบสาขาวิชา โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพศึกษา ซึ่งหลังจากได้เปิดรับนักศึกษาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาก็ได้พัฒนาช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจคือ https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat จัดทำเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557 และสร้างเว็บไซต์ของสาขาวิชา http://www.buddhiststudies-nrru.net/ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โดยมอบหมายให้อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติเป็นผู้ดำเนินการ ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2565 ทางสาขาได้เปลี่ยนแปลงการใช้เว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเว็บทางการศึกษาที่ต้องมีนามสกุลเป็น .ac.th โดยได้เริ่มใช้เว็บไซต์ https://bd-hum.nrru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นมา

คณาจารย์

ในปี 2555 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจาย์บัญญัติ อนนท์จารย์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ในปี 2556 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ในปี 2558 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  คือ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ในปี 2560 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ในปี 2560 มีคณาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คืออาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2561 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในปี 2564 มีอาจารย์ของสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในปี 2565 มีอาจารย์ของสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 90 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งในจำนวน 76 คนนี้มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  2 คนคือ

 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย เกรดเฉลี่ย 3.68
 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง เกรดเฉลี่ย 3.64

ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารุ่นที่ 2 ผู้ที่เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 45 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน  ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม เกรดเฉลี่ย 3.84
 2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.75
 4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ เกรดเฉลี่ย 3.72
 5. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก เกรดเฉลี่ย 3.72
 6. นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารุ่นที่ 3 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 37 คน และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน จากที่เข้ามาครั้งแรก 37 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล เกรดเฉลี่ย 3.86
 2. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.70
 4. นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ เกรดเฉลี่ย 3.66

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.59
 2. นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.56
 3. นายสุเมธ เงินงอกงาม เกรดเฉลี่ย 3.48
 4. นางสาวปวีณา ดีสภา เกรดเฉลี่ย 3.45
 5. จ่าสิบเอกฤกษ์ดี แก้วน้อย เกรดเฉลี่ย 3.45
 6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ เกรดเฉลี่ย 3.38

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารุ่นที่ 4 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 21 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 3.99
 2. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ เกรดเฉลี่ย 3.71
 4. นางสาวจริยา พันธ์ไธสง เกรดเฉลี่ย 3.70
 5. นายธนากร ปาเส เกรดเฉลี่ย 3.67

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ เกรดเฉลี่ย 3.55
 2. นายชนะชัย คงดี เกรดเฉลี่ย  3.53
 3. นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52
 4. นางสาวยุวลี หมั่นการ เกรดเฉลี่ย 3.52
 5. นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง เกรดเฉลี่ย 3.51
 6. นางสาวเพชรไพลิน มานา เกรดเฉลี่ย 3.44

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารุ่นที่ 5 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 17 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ เกรดเฉลี่ย 3.90
 2. นางสาวสุกัญญา นีกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.86
 3. นางสาวนฤมล สิทธิผล เกรดเฉลี่ย 3.77
 4. นางสาวอรัญญา ขาวพา เกรดเฉลี่ย 3.70
 5. นายอภิวัฒน์ ศรีเศรษฐา เกรดเฉลี่ย 3.63

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ เกรดเฉลี่ย 3.45
 2. นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร เกรดเฉลี่ย 3.41
 3. นางสาวปรีญานัฐ เทียมไธสง เกรดเฉลี่ย 3.38
 4. นางสาววรัญญา แว่นไธสง เกรดเฉลี่ย  3.36

ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารุ่นที่ 6 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 28 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 18 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  1 คนคือ

 1.  นายพลวัต สุริรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.83

ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นที่ 7 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 19 คน เป็นรุ่นท้ายที่ใช้หลักสูตร 5 ปี และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 12 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง เกรดเฉลี่ย 3.84
 2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง เกรดเฉลี่ย 3.80
 3. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.79
 4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.74
 5. นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น เกรดเฉลี่ย 3.64

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวชญานิศ วงหนองแล้ง เกรดเฉลี่ย 3.58
 2. นางสาวสุรีรัตน์ พรมมิธิกุล เกรดเฉลี่ย 3.56
 3. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ เกรดเฉลี่ย 3.51

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารุ่นที่ 8 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 34 คน เป็นรุ่นแรกที่ใช้หลักสูตร 4 ปี และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 31 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  12 คนคือ

 1. นางสาวภาวดี บุญฮวด เกรดเฉลี่ย 3.87
 2. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง เกรดเฉลี่ย 3.77
 3. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ เกรดเฉลี่ย 3.77
 4. นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก เกรดเฉลี่ย 3.76
 5. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด เกรดเฉลี่ย 3.75
 6. นางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.73
 7. นายปภาวิน ปิยารัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.7
 8. นายอนุวัฒน์ สักบุตร เกรดเฉลี่ย 3.66
 9. นายณัฐกานต์ แจ้งไพร เกรดเฉลี่ย 3.65
 10. จ่าสิบตรีหญิงจิรามณี หวังฟังกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63
 11. นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม เกรดเฉลี่ย 3.62
 12. นายนันทวุฒิ จงท่องกลาง เกรดเฉลี่ย 3.62

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวภัควลัญชญ์ แก่นลา เกรดเฉลี่ย 3.58
 2. นางสาวเวธกา คุ้มสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.54
 3. นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิตร เกรดเฉลี่ย 3.51
 4. นางสาวอัจฉรา ชุ่มกิ่ง เกรดเฉลี่ย 3.47

ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารุ่นที่ 9 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน

ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษารุ่นที่ 10 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน ปัจจุบันเหลือ 26 คน เนื่องจากเสียชีวิต 1 คน คือ นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษารุ่นที่ 11 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 26 คน

ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษารุ่นที่ 12 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 26 คน

ผลงานศิษย์เก่า

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 3 คนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ซึ่งถือว่าเป็น 3 คนแรกที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ของสาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2561 นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.ขอนแก่น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บรรจุเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ในปี พ.ศ. 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ในปี พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ. นครราชสีมา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ตำบลจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ. ปทุมธานี  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านอาบช้าง ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ในปี พ.ศ. 2562 นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2562 มีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 คือนายจักรพงษ์ เรือโป๊ะได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยศสิบตำรวจตรี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และได้เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ในปี พ.ศ. 2562 มีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ในวันที่  4 ตุลาคม 2562 ประกอบไปด้วย

 1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ในปี พ.ศ.2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บรรจุ ณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  และลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เนื่องจากสอบได้ครูผู้ช่วย

ในปี พ.ศ. 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 2 คน คือ นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว  ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ในปี พ.ศ. 2563 นายเอกพล สมการ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่  1 ตุลาคม 2563  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง  บ้านคงถาวร ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ในปี พ.ศ.2563 นายสหรัฐ วรรนิวาส ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ไปรษณีย์รับฝาก (ปณฝ.) สามแยก ซอยรามไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2563 นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้ไปรายงานตัวเพื่อเตรียมบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และได้บรรจุทำงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) 59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2563 นางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่  1 ธันวาคม 2563 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ในปี พ.ศ. 2564 นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากสอบได้ครูผู้ช่วย

ในปี พ.ศ.2564 นางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ในปี พ.ศ.2565 มีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 จำนวน 3 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกอบไปด้วย

 1. นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
 2. นายปริญญา ปิณะโต บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 3. นางสาวนฤมล สิทธิผล บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนา จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.ลพบุรี ในวันที่ 28 เมษายน 2565  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ในปี พ.ศ.2565 นายชนะชัย คงดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.นครราชสีมา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู  ณ โรงเรียนเมืองคง ตำบลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวสุนิสา บุญทัย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ในปี พ.ศ.2565 นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.นครนายก ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ในปี พ.ศ. 2565 นางสาวกชกรณ์ โกยชัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2565 มีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 คือนายจักรพงษ์ แซ่แต้ ได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรี ในสถานีตำรวจภูธรโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ในปี พ.ศ.2565 นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในปี พ.ศ.2565 นางสาวยุวลี หมั่นการ  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ในปี พ.ศ.2565 นายธนากร ปาเส ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ปี พ.ศ.2565 นายธนวัฒน์ ดงชมภู  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สกลนคร ในวันที่ 14 ธันวาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ปี พ.ศ.2565 นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.นครราชสีมา ในวันที่ 23 ธันวาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ปี พ.ศ.2565 นายปฏิภาณ แนวประเสริฐ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.ขอนแก่น ในวันที่ 26 ธันวาคม  2565 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ปี พ.ศ.2566 นางสาวดวงพร โชติกลาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สระแก้ว ในวันที่ 9 มกราคม 2566 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ปี พ.ศ. 2566 นางสาวปวีณา สุดตา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

ในปี พ.ศ.2566 นางสาววงศ์ผกา ใจดำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.สุรินทร์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ปี พ.ศ.2566  นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.ชลบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ปี พ.ศ.2566  นางสาวสุกัญญา นีกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของ กศจ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5