บาลีศึกษาNRRU


สำหรับบาลีศึกษา NRRU กำหนดเริ่มเรียนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๖.๐๒.๐๖ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
รายชื่อนักเรียนบาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. นายโยธิน มาหา
๒. นายมานิตย์ อรรคชาติ
๓. นายบัญญัติ อนนท์จารย์
๔. นายชินวัชร นิลเนตร
๕. นายจักรพงษ์ แซ่แต้
๖. นายจันทร์ที เขียวชัยภูมิ
๗. นายธนากร ปาเส
๘. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ
๙. นายสราวุธ กระดานลาด
๑๐. นายอิสรภาพ ประสมพล
๑๑. นายเอกพล สมการ
๑๒. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย
๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน
๑๔. นางสาวกาญจนา ทุ่งกระโทก
๑๕. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน
๑๖. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ
๑๗. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ
๑๘. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล
๑๙. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
๒๐. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย
๒๑. นางสาวยุวลี หมั่นการ
๒๒. นางสาวรัชฎาพร ปัดถานะ
๒๓. นางสาววณัฐชนก ชุ่มชัย
๒๔. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์สำโรง
๒๕. นางสาวสุพัตรา การณรงค์

กิจกรรมการเรียนครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี้

สนับสนุนโครงการโดย
* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
* คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
* มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
* วัดสะแก (พระอารามหลวง)