โครงการงบประมาณปี 2560

1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น   
2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. อบรมสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
5. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ดาวโหลด
8. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา 
9. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา
10. พี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
11. การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา  
13. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา 
14. เสริมศักยภาพการแข่งขัน
15. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 

16. วันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ