มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2560

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220134-60 : พุทธภาวนา 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/60 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220334 : หลักพุทธธรม 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/60 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

mko3mko5

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220135-60 : พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220136-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/60 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป