พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ตำรา พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยอาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล