พุทธภาวนา รหัส 220134

220134 พุทธภาวนา
(Buddhist Meditation ) 3(2-2-5)
หลักสมถภาวนา หลักวิปัสสนาภาวนา การฝึกปฏิบัติในสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานาปานสติ มหาสติปัฏฐาน การประยุกต์สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้ในชีวิตประจำวัน การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา ศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติภาวนา ในพุทธศาสนา