เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา รหัส 220423

220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
(Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักวิธีการ ผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ