การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 รหัส 220422

220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2
(Teaching and Learning in Buddhist Studies 2) 3(2-2-5)
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานสาระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติการวางแผนและฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา