การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 รหัส 220421

220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1
(Teaching and Learning in Buddhist Studies 1) 3(2-2-5)
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานสาระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ปฏิบัติการวางแผนและฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา