สัมมนาทางพระพุทธศาสนา รหัส 220492

220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
(Seminar on Buddhism) 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ
การเสนอรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นำเสนอต่อกลุ่มหรือที่ประชุม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพื่อเผยแพร่และ ใช้ประโยชน์โดยมีการนำเสนอผลงานการค้นคว้า ประกอบการสัมมนา