พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม รหัส 220446

220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
(Buddhism and Social Development) 3(2-2-5)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม สังคมในอุดมคติแบบพุทธสังคมอุดมปัญญา
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสังคมด้วยหลักพุทธศาสนา