พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ รหัส 220445

220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
(Buddhism and Science) 3(3-0-6)
จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา