พระพุทธศาสนากับปรัชญา รหัส 220444

220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา
(Buddhism and Philosophy) 3(3-0-6)
การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้านอภิปรัชญา ด้านญาณวิทยา ด้านจริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์และอื่นๆ