สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ รหัส 220442

220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
(Buddhist Human Rights) 3(3-0-6)
หน้าที่พลเมือง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเด็กและสตรีตามที่ปรากฏใน คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนสากล