พุทธศึกษาศาสตร์ รหัส 220441

220441 พุทธศึกษาศาสตร์
(Buddhist Education) 3(3-0-6)
แนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก หลักการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา ความมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา กระบวนการและวิธีการในการแสวงหาความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักและวิธีการสอนตามหลักพุทธศาสนา