พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ รหัส 220344

220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
(Buddhist Method for Peacefull Death) 3(2-2-5)
มรณสติตามหลักพุทธศาสนา ปรัชญาเกี่ยวกับความตายและการมีชีวิตอยู่ สิทธิการจัดการความตาย การดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย แนวทางการจัดการกับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญกับความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย พร้อมทั้งเสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่าง มีคุณค่าและสันติ
ฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความตาย