ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา รหัส 220343

220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
(Geography and Information to Study Buddhism) 3(2-2-5)
วิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสารสนเทศด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านโบราณคดี พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมฝึกการใช้งานระบบสารสนเทศในการแสดงข้อมูลเป็นภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ