ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง รหัส 220341

220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง
(The Middle Path Philosophy leading to Sufficiency Economy) 3(2-2-5)
หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป หลักเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและการบริโภคตามแนวพุทธ ปัญหาเศรฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธธรรม ปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ฝึกปฏิบัติภาคสนามปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9