วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รหัส 220333

220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
(Buddhist Literature in Thailand) 3(3-0-6)
วรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สำคัญ การวิเคราะห์วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และ อิทธิพลต่อสังคมไทย