เทววิทยาเบื้องต้น รหัส 220315

220315 เทววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Theology) 3(3-0-6)
ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ศรัทธาพื้นฐานในพระเจ้า เทววิทยาจริยธรรม เทววิทยาเรื่องบาปและมนุษย์ ศาสนบริกร พิธีกรรมต่อพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม