พุทธศาสนามหายาน รหัส 220233

220233 พุทธศาสนามหายาน
(Mahayana Buddhism) 3(3-0-6)
กำเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน คัมภีร์ หลักธรรม คณาจารย์สำคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย