การวิจัยทางพระพุทธศาสนา รหัส 220491

220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
(Research on Buddhism ) 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปัญหาระดับพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี