ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 รหัส 220342

220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2
(English for Studying Buddhism 2) 3(2-2-5)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา1
การอ่านและสรุปใจความตำราพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ พุทธปรัชญา กฎแห่งกรรม หลักไตรสิกขา หลักไตรลักษณ์
ปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ