พุทธศิลปะและโบราณคดี รหัส 220336

220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี
(Buddhist arts and Arcseology) 3(3-0-6)
พัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย พุทธศิลปะที่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับ สกุลศิลปะสมัยต่างๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความงามของพุทธลักษณะจากพุทธศิลปะสมัยต่างๆ ในประเทศไทย