วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม รหัส 220335

220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม
(Buddhist Methods of Thinking and Solving ) 3(3-0-6)
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ากุศล วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท