หลักพุทธธรรม รหัส 220334

220334 หลักพุทธธรรม
(Buddhist Principles) 3(3-0-6)

โอวาทสาม ไตรสิกขา รัตนตรัย อริยสัจจ์ ศรัทธา กรรม อบายมุข เบญจศีลเบญจธรรม ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏและนิพพาน